2012-02-13

සෑම්ගේ අඩවිය / Technology සිංහලෙන්: Nero 9 Portable | 68MB කැමති හැමොම බාගන්න

සෑම්ගේ අඩවිය / Technology සිංහලෙන්: Nero 9 Portable 68MB කැමති හැමොම බාගන්න: මෙන්න මම ඔයාලට Nero 9 Portable මෘදුකාංගය අරගෙන අවා..මම හිතනවා කට්ටිය මේකට කැමති වෙයි කියලා.මමත් මෙක දාගෙන බැලුවා මැක්සා කිසිම අවලක් නැ..ඉති...

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස කියන්න.
මේ ලිපිය මෙතැනින් උපුටාගත් බව දක්වමින් ඕනෑම තැනක පළ කිරීම ගැන ලියුම්කරුගේ අමනාපයක් නැත.
මේ ලියමන ගැන දක්වන අදහස් පිළිබඳ වගකීමට ලියුම්කරු බැඳී නැත.
තෙවැනි පාර්ශවයකට අපහාස වන අන්දමේ නිර්නාමික අදහස් දැක්වීම්වලත් යම් අර්ථයක් ඉස්මතු නොකරන වචන පේළි වලත් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැති නිසා ඇතැම් විට ඒවා ඉවත් කරනු ඇත.
ඔබේ අදහස් දැක්වීම් ගැන සතුටු වෙමි. ධනාත්මක විවේචන වලට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමි.