2015-01-09

මේ අවසානය නොව ආරම්භයයි!

අපේ සමහර යාළුවන්ගේ අනාවැකි බොරු කරමින් ජනතාව යහපාලනයකට කැමති වී ඇත. කැඳ හැළියට කැමති වී ඇත. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අවශ්‍ය බව තීරණය කර ඇත.

දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ යහපාලනය සඳහා වූ සටනේ පළමුවැනි පියවර ජයග්‍රහණය කර ඇත.

එහෙත් අප තව බොහෝ දුර යා යුතුය.

කල්පනාකාරී වන්න.

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස කියන්න.
මේ ලිපිය මෙතැනින් උපුටාගත් බව දක්වමින් ඕනෑම තැනක පළ කිරීම ගැන ලියුම්කරුගේ අමනාපයක් නැත.
මේ ලියමන ගැන දක්වන අදහස් පිළිබඳ වගකීමට ලියුම්කරු බැඳී නැත.
තෙවැනි පාර්ශවයකට අපහාස වන අන්දමේ නිර්නාමික අදහස් දැක්වීම්වලත් යම් අර්ථයක් ඉස්මතු නොකරන වචන පේළි වලත් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැති නිසා ඇතැම් විට ඒවා ඉවත් කරනු ඇත.
ඔබේ අදහස් දැක්වීම් ගැන සතුටු වෙමි. ධනාත්මක විවේචන වලට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමි.